Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Bodymap BV

Artikel 1 - Toepassing

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Bodymap BV (hierna genoemd 'de Verkoper') en de koper. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. Onderhavige algemene voorwaarden werden meegedeeld aan de Koper vóór het plaatsen van de bestelling door de Koper bij de Verkoper. Door het plaatsen van de bestelling, aanvaardt de Koper de inhoud van de hem toegestuurde prijsofferte en de hem toegestuurde algemene voorwaarden en geeft de Koper te kennen de inhoud ervan begrepen te hebben en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Ingeval van annulatie van de bestelling door de Koper blijft 50% van het volledige offertebedrag verschuldigd; tenzij Bodymap BV anders bepaalt. Bodymap BV behoudt het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment naar eigen goeddunken te veranderen. De fysieke of rechtspersoon die de bestelling schriftelijk of mondeling doorgeeft, wordt beschouwd als de koper. Hij staat garant voor de betaling van de factuur, ook al moet deze laatste worden opgesteld op naam van een derde.

Artikel 2 - Offertes en bestellingen

De offerten van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden werd. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de koper. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Offertes zijn geldig gedurende een termijn van één maand na het versturen ervan. Offertes gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Verkoper en binden de Verkoper niet. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

Artikel 3 - Voorwerp van de overeenkomst

Het voorwerp van de overeenkomst omvat de, al dan niet op maat geproduceerde, in de offerte en de orderbevestiging omschreven producten (hierna genoemd 'de Verkochte Goederen'). De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Verkochte Goederen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat de Verkochte Goederen niet kunnen worden aangewend voor het door de Koper beoogde gebruik of doel. De Koper verbindt zich ertoe de Verkochte Goederen niet zelf, noch door een derde te laten analyseren met het oog op commercialisatie van de Verkochte Goederen. De Koper verbindt er zich eveneens toe, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, intellectuele rechten van welke aard ook, op de Verkochte Goederen of de technieken die er aan de basis van liggen te zullen vestigen.

Artikel 4. Zekerheden

Bodymap BV behoudt zich het recht voor ten allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. Bodymap BV is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

Artikel 5 – Eigendomsoverdracht

De eigendom over de Verkochte Goederen gaat over op het ogenblik van de volledige betaling ervan. De Koper verbindt zich ertoe de Verkochte Goederen in natura onder zich te houden en ze niet onroerend te maken door bestemming, noch de Verkochte Goederen te vermengen met andere roerende goederen, tot op het ogenblik van volledige betaling van de koopprijs en de kosten. Zolang de eigendomsoverdracht niet volledig is geschied zal de Koper al het mogelijke doen opdat de Verkochte Goederen zouden beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer – zonder dat deze opsomming definitief is – ten gevolg van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal ... De Koper zal de Verkochte Goederen gedurende de periode tussen de levering en het ogenblik van eigendomsoverdracht laten verzekeren tegen deze risico's voor het bedrag van de koopprijs en de kosten.

Artikel 6 – Leveringsvoorwaarden

De levering geschiedt op een leveringsplaats die door beide partijen in onderlinge overeenstemming werd bepaald. In dat geval worden de Verkochte Goederen getransporteerd op risico van de Koper en op zijn kosten, zelfs indien de Verkoper in het transport voorziet. De door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen worden slechts gegeven ten titel van inlichting en binden hem niet. De Koper is dan ook niet gerechtigd om de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen of te eisen, noch om schadevergoeding te vorderen wegens het niet naleven van de vooropgestelde leveringsdatum. Indien de Verkoper er zich toch expliciet toe zou verbonden hebben te leveren op een bepaalde datum en de levering niet op die datum geschiedt, dient de Koper de Verkoper per aangetekende brief in gebreke te stellen. De Verkoper verbindt er zich toe binnen de 15 dagen na ontvangst van deze aangetekende brief tot levering over te gaan, tenzij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, onderbreking van transportmiddelen, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden, en alle omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de Verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan te tonen. Geleverde Verkochte Goederen worden onder geen beding teruggenomen.

Artikel 7 - Aanvaarding – gebreken

De Koper zal de Verkochte Goederen op de voorziene datum en plaats afhalen of in ontvangst nemen. Indien de Koper of zijn aangestelde niet op de voorziene plaats, datum en uur aanwezig is, dient hij zelf in te staan voor de kosten en de risico's van een tweede aanbieding. Inontvangstname door de Koper of zijn aangestelde van de Verkochte Goederen op de dag van de levering brengt de aanvaarding van de Verkochte Goederen door de Koper met zich. Vanaf dat ogenblik kan de Verkoper niet meer worden aangesproken voor zichtbare gebreken. De Verkoper vrijwaart de Koper voor verborgen gebreken, en dit gedurende een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaan op de dag van de levering. Om van vrijwaring te kunnen genieten, dient de Koper de Verkoper binnen korte termijn en in ieder geval binnen een termijn van zeven dagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Koper of volgend op het ogenblik dat de Koper het verborgen gebrek moest hebben vastgesteld er kennis van geven per aangetekende brief. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de hoedanigheid van de Verkochte Goederen indien het gebrek in kwaliteit of hoedanigheid het gevolg is van specifiek, abnormaal of verkeerd gebruik. Evenmin kan de Verkoper verantwoordelijk worden gesteld indien de Verkochte Goederen reeds werden behandeld of verwerkt. De Verkoper kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van verborgen gebreken (o.m. intrinsieke productiegebreken), indien het gebrek tegensprekelijk wordt vastgesteld. Ingeval een verborgen gebrek voorligt, zal de Verkoper, naar zijn keuze, gehouden zijn tot vervanging van de Verkochte Goederen of tot terugbetaling van de gefactureerde prijs of een deel ervan. De Koper zal op geen enkele andere vergoeding aanspraak kunnen maken.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door de Verkoper krachtens deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Indien hij aansprakelijk is, kan de Verkoper in elk geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, zoals onder meer - maar niet beperkt tot - verlies van omzet of elke stijging van de algemene kosten of schade aan derden of goederen van derden. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de Verkoper aan de Koper werd/wordt gefactureerd. De Verkoper is niet gebonden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanbevelingen omtrent de bewaring, de bestemming of het gebruik van de Verkochte Goederen.

Artikel 9 - Prijs en betaling

De prijs aangegeven in de offerte en de orderbevestiging is exclusief B.T.W., belastingen, heffingen en omvat noch de kosten van levering of afhaling van de Verkochte Goederen, noch eventuele montage- of plaatsingskosten (tenzij expliciet vermeld). Deze lasten, heffingen en kosten zijn volledig ten laste van de Koper. De Verkoper is gerechtigd een voorschot aan te rekenen. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot dient niet tot levering te worden overgegaan. Alle facturen zijn betaalbaar op de erop aangegeven datum en dit via overschrijving van op de factuur aangegeven bankrekening met de vermelding van het factuurnummer, zelfs ingeval van klachten of bezwaren van de Koper. De plaats van betaling is de hoofdzetel. De Verkoper is gerechtigd betaling met waardepapier (cheque of wisselbrief) te weigeren. Indien de Verkoper dergelijk verhandelbaar waardepapier aanvaardt, dan geldt de overhandiging van dit waardepapier slechts als betaling op de dag dat de Verkoper onvoorwaardelijk en onherroepelijk de erin vervatte geldsom heeft ontvangen. De koopprijs en de kosten zijn bijgevolg slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verkoper zijn ontvangen. Het eventuele protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan 10 % per jaar, vanaf de datum van de vervaldag van de factuur. In voorkomend geval wordt deze intrest pro rata temporis berekend. Bovendien wordt ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om een grotere schade te bewijzen en een hogere schadevergoeding te bekomen. De kosten ten gevolge van een eventuele invordering van de facturen langs gerechtelijke weg, vallen eveneens ten laste van de Koper. De niet-betaling van een factuur door de Koper brengt automatisch en van rechtswege met zich mee dat alle andere facturen die door de Verkoper aan de Koper werden toegestuurd onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden en dat aldus vanaf die datum verwijlintresten alsmede de voormelde forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn. Ingeval van niet-betaling van de factuur door de Koper voor de vooropgestelde betalingsdatum, is de Verkoper van rechtswege en automatisch gerechtigd elke verdere bestelling of levering op te schorten. Tevens heeft Bodymap BV het recht, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de koper. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de koper tijdelijk geen verdere betaalbare producten of diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen. Ingeval van dreigend faillissement van de koper, moet deze Bodymap BV schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

Artikel 10. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Bodymap BV behoudt zich het recht voor elk contract ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of omstandigheid die Bodymap BV kan benadelen. Indien Bodymap BV van dit recht gebruik maakt zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe aan de koper wordt gericht en zal Bodymap BV gerechtigd zijn de geleverde diensten onmiddellijk te onderbreken. Bodymap BV behoudt zich het recht voor eventueel een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Vertrouwelijke gegevens en privacy

Zowel Bodymap BV als de koper garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Artikel 12 - Varia

De nietigheid of onwerkbaarheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geenszins een invloed op de geldigheid of de werkbaarheid van de andere bepalingen ervan. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige of onwerkbare clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige of onwerkbare clausule. Van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de bepalingen van de orderbevestiging, kan niet stilzwijgend worden afgeweken. Het louter gedogen van een gedraging van de Koper in strijd met de overeenkomst houdt geen afstand in van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden, desgevallend de inhoud van de orderbevestiging, door de Verkoper. Deze algemene voorwaarden en de inhoud van de offerte en orderbevestiging vervangen alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die aan de overeenkomst tussen partijen gesloten voorafgaan.

Artikel 13 - Toepasselijk recht – bevoegdheid

De overeenkomst en algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting, is de Nederlandse tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden de enige geldige. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, zijn ten laste van de klant.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Aanvulling Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn een aanvulling van de Algemene Voorwaarden van Bodymap BV voor de verkoop van producten via de webwinkel met benaming http://www.bodymapwebshop.be die worden beheerd door Bodymap BV, met maatschappelijke zetel te Schawijkstraat 52, 2520 Ranst, België. De klant kan via voornoemde webwinkel bewegingsmaterialen aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de "on-line" bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Bodymap BV. Deze Aanvulling Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Bodymap BV zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bodymap BV als leverancier van goederen optreedt. Indien deze Aanvullingen Algemene Voorwaarden niet zouden stroken met de Algemene Voorwaarden, dan zijn het de Algemene Voorwaarden die primeren. Deze Aanvullingen Algemene Voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Bodymap BV. De Algemene Voorwaarden en de Aanvullingen Algemene Voorwaarden van Bodymap BV heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Bodymap BV ook al komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Bodymap BV verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van de Aanvullingen Algemene voorwaarden, en de Algemene Voorwaarden van Bodymap BV.

Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en bestelling.

Betaling

Bodymap BV biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betaling door de klant geschiedt bij de bestelling van de gewenste goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel http://www.bodymapwebshop.be verklaart de klant tevens kennis te hebben van de algemene voorwaarden van Mollie en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.

Levering en leveringstijd

Bodymap BV zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. Bodymap BV kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Bodymap BV doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, fax, e-mailadres...) en te laten registreren waarop hij/zij overdag bereikbaar is. Bodymap BV doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Bodymap BV geenszins een resultaatsverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Bodymap BV is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Bodymap BV gedragen. Bodymap BV verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij de ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden , en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten verpakking, en met accessoires en de gebruiksaanwijzing.

Eigendomsvoorbehoud

Bodymap BV behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot volledige betaling ervan.

Plaats van levering

De levering, wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen na de levering bekend gemaakt worden aan Bodymap BV - E-mail: administratie@bodymap.be

Annulering koopovereenkomst

Gedurende zeven werkdagen na de geplaatste en gevalideerde bestelling, is de klant gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal moeten plaatsvinden. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:

 1. a) goederen waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen van de financiële markt, waarop Bodymap BV geen invloed heeft;
  b) van goederen die:
  1) besteld en geleverd zijn overeenkomstig de specifieke wensen van de koper;
  2) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  3) snel kunnen bederven of verouderen;
  c) van goederen waarvan de klant hun verzegeling heeft verbroken.

De uiteindelijke eindbeslissing over de hier bovengenoemde zaken ligt ten allen tijde bij Bodymap BV.

Recht op teruggave. Niet goed, geld terug

Bodymap BV biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om het bestelde goed terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de leveringsbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Bodymap BV, kunnen worden teruggezonden (met alle inbegrepen accessoires, handleiding, enz.). Onvolledige, beschadigde, geopende of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Bodymap BV zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Bodymap BV aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten:

- Gepersonaliseerde producten.
- Producten die van nature niet kunnen teruggestuurd worden of gemakkelijk beschadigd raken of mogelijk vervallen.
- Als gevolg van hun natuur en voor hygiënische redenen.
- Onvolledige, beschadigde, geopende of vuile producten.

Onjuistheden

Bodymap BV is niet gehouden een bestelling uit te voeren, noch tot een vergoeding van enig door de klant geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en

 1. i) het voor de klant duidelijk behoorde te zijn dat het betreffende geval om een zetfout ging.
  ii) wanneer de klant onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Bodymap BV die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

Bodymap BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van de bestelling en het op de rekening vermelde bedrag.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bodymap BV en de klant is Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.